Продължете към съдържанието

Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ“ с натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: https://sportsacademy.bg/ се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

1.Дефиниции
ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ – ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ“, ЕИК 175175580, адрес на управление: гр. София, ул. „Тодор Каблешков“, бл. 208Б, ет. 1, ателие 4, наричано за краткост ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ, телефон: 359 888 208 113, E-Mail: office@sportsacademy.bg
Интернет страница – https://sportsacademy.bg/, и техните суб-домейни, включително, но не ограничено до публичната Интернет страница
Съдържанието има следната дефиниция:
Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ, получена от служител на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ, независимо от начина на комуникация;
Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ в даден период;
Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица, с които ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ има установено партньорство в определен период;
Информация, касаеща ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ или каквато и да е информация, с източник ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ.
Документ – настоящите общи условия.
2. Общи приложения
Този Документ определя общите условия при които Потребител може да използва Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ и Потребител.
2.2. Използването, включително, но не ограничено до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Потребителят се придържа към настоящите Общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.
2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпните Интернет страници https://sportsacademy.bg/
2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, Потребителят еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, Потребителят е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ или всяко друго лице с което ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.
2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:
2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ предлага чрез своята Интернет страница; 

2.5.2. ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.
2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.
2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.
2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Потребителят може да се свърже с ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ или да използва интернет връзките, които е получил от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ за тази цел.
2.8. Потребителят не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ.

 1. Съдържание
  3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ притежава разрешение за ползване.
  3.2.Потребителят не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ.
  3.3. Всяко Съдържание, до което Потребителят има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ и Члена или Потребителят или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ към въпросното съдържание за използването му.
  3.4. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.
  3.5. Ако ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ даде на Потребителят правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Потребителят има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ на дадения Член, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.
  3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Потребителят посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ и / или служителя на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.
  3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.
 2. Контакт
  4.1. ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Член или Клиент.
  4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Членът или Клиентът позволява на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.
  4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ да осъществи обратна връзка с Потребителят.
  4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Потребителят средства, което представлява презумпция, че Потребителят се съгласява да получава известия от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.
  4.5. ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

Връзки:

Комисия за защита на потребителите

Европейска комисия за решаване на потребителски спорове

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


От 17.06.2024г. децата се разделят на две възрастови групи!

This will close in 9999999 seconds