Продължете към съдържанието

Защита на личните данни

 1. Въведение
  ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ“ зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
  Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.sportsacademy.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ , включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.
  Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на “Бисквитки” и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
  Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: office@sportsacademy.bg
  Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.
 2. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
  ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ“ („ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ”, „ние”) е сдружение, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175175580, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:
  Адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Тодор Каблешков“, бл. 208Б, ет. 1, ателие 4, телефони: 0888208113; e-mail: office@sportsacademy.bg

III. Категории лични данни, обработвани от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ.
1. ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
(ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
(iii) Финансова информация (банкова сметка и други);
(iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
(v) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);
(vi) Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

 1. ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ може да обработва данни, изготвени и генерирани от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ в процеса на предоставяне на услугите:
  (i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
  (ii) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
  (iii) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
  (iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
  (v) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
  (vi) Видеозапис при посещение в магазините или централния офис; запис на глас – обаждания, направени към контактния център на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ;
  (vii) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ.
 2. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4 ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

 1. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
 2. Цели и правни основания за обработване на лични данни
  1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.
  ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ обработва данните Ви за следните цели:
  (i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
  (ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;
  (iii) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
  (iv) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
  (v) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
  (vi) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
  (vii) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
  (viii) Гаранционно и сервизно обслужване;
  (ix) Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
  (x) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.
 3. В изпълнение на свои законови задължения, ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ обработва данните Ви за следните цели:
  (i) Издаване на фактури;
  (ii) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
  (iii) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
  (iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
  (v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.
 4. ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
  (i) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
  (ii) Директен маркетинг на продукти и услуги;
  (iii) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;
  (iv) Участие и управление на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ.
 5. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ.
  (i) С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ, негови посетители и служители, ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ използва оборудване за видеонаблюдение.
  (ii) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
  (iii) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
  (iv) Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис)
 6. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
  (i) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
  (ii) Лица, които по възлагане на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
  (iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;
  (iv) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
  (v) Лица, на които ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ обработват личните Ви данни от името на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ;
  (vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
  (vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
  (viii) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 7. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
  Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
  1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
  2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
  3. Личните данни, обработвани с цел участие в клуба на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ и управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил или участие в клуба на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ.
  4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.
  5. Данни от видеозаписи от охранителни камери – до 60 дни от създаването на записа. Телефонните разговори се съхраняват до 360 дни от провеждане на разговора.

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
1.Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: office@sportsacademy.bg
Имате право да поискате от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ:

копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
Имате право също:

да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
да възразите срещу обработването на личните си данни;
да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
2. Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).
3. Автоматизирана обработка и профилиране
Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.
4. Възражение срещу използване за директен маркетинг
Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: office@sportsacademy.bg
5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ и какви са последиците от това?
За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.
Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

VIII. Как защитаваме данните Ви
ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.
Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
– ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
– достъпът на служителите на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ е ограничен, в зависимост от задълженията им;
– ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ е установила задължения за поверителност за своите служители;
– достъпът до офис оборудването на ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ и компютрите на всеки служител е ограничено.
– ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
– С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 1. Връзка към други сайтове
  Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ДЕТСКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.
 2. Политика за употреба на „Бисквитки“
  За да се запознаете с Политиката за употреба на “Бисквитки”, моля посетете страницата Политиката за употреба на “Бисквитки”

Лични данни за деца
Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Изменения на Политиката за поверителност
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


От 17.06.2024г. децата се разделят на две възрастови групи!

This will close in 9999999 seconds